Niệm Phật

www.niemphat.vn @niem_phatvn
Bio

https://www.niemphat.vn là pháp tu dựa vào tự lực cùng tha lực. Tự lực là tâm lực của chính mình nhất tâm niệm Phật. Tha lực là những nguyện lực của 48 đại nguyện Phật A Di Ðà

You currently have no Snacks.

Want to experiment with Expo? Create a Snack

Create a New Snack