bitcoinblockchain

bitcoinaddict.org
Bio

ผลลัพธ์ของการลงทุนคริปโทเคอเรนซี่ในระยะยาว จากการสำรวจความเสี่ยงและผลตอบแทนของคริปโทเคอเรนซี่ระยะยาวนั้นหากเปรียบเทียบกับการลงทุนหุ้นในระยะเวลา 3 ปี จะเห็นได้ว่าผลตอบแทนของการลงทุนคริปโทเคอเรนซี่นั้นสูงกว่าตลาดหุ้นธรรมดาถึง 10 เท่าในระยะเวลา 3 ปีเท่ากัน

We could not find any published or public projects

Want to learn how to build with Expo?
Learn how to get started.