wecarelove

www.wecarecoat.com
Bio

โฟมล้างมือมีคุณสมบัติ นอกจากฆ่าเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้ง เชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อโรคอื่นๆ อีกหนึ่ง โฟมล้างมือจะไม่ทำให้ผิวแห้งกร้าน มีความอ่อนโยนต่อผิวสามารถใช้ได้หลายครั้งต่อวัน ใช้ได้ทุกสภาพผิว และทุกวัน เพือปลอดภัยจาก covid 19

You currently have no Snacks.

Want to experiment with Expo? Create a Snack

Create a New Snack